Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sociální patologie, která je souhrnným označením nezdravých, abnormálních a obecně nežádoucích společenských jevů. Studentům budou vysvětleny základní pojmy používané při vymezování patologických a deviantních jevů ve společnosti. V průběhu výuky předmětu studenti získají přehled o přístupech a pohledech na sociálně patologické jevy v obecnější rovině, tj. z hlediska odlišných vědních disciplín a samozřejmě i z hlediska nároků a očekávání, které přináší profese sociálního pedagoga při řešení těchto jevů v praxi.

Obsah předmětu:

 

Přehled teorií sociálních deviací. Problém vymezení normality životního stylu. Sekty.
Biologické a biosociologické teorie. Domácí násilí vůči dětem a seniorům. Sy CAN. 
Psychologické teorie. Bezdomovectví. 
Sociologické teorie sociálních deviací. Záškoláctví. Alkoholové a drogové závislosti. 
Chicagská škola. Rasismus. Interetnické konflikty. 
Teorie anomie E.Dürkheima a R.K.Mertona. Sebevražedné jednání. Kriminalita v ekonomické sféře. 
Teorie kultur a subkultur. Teorie napětí. Kriminalita mládeže - krádeže, vandalismus.
Teorie sociální kontroly.Chudoba, nezaměstnanost. 
Teorie značkování. Labelling, etiketizační teorie. Šikana. 
Fenomenologie v oblasti sociálních deviací. Nelátkové závislosti. 
Radikální kriminologie. Terorismus, extremismus, nacionalismus. 
Feministická kriminologie. Znásilnění, prostituce a sexuální deviace. 
Závěrečné shrnutí.