Cílem předmětu je poskytnout teoretické a praktické poznatky z vývojové psychologie, popisující ontogenezi člověka od jeho početí do smrti. V tomto širším pojetí jsou charakterizovány obecné zákonitosti vývoje a stěžejní teorie, vztahující se ke kognitivnímu, emočnímu, sociálnímu, motorickému a řečovému vývoji. Student dokáže vymezit jednotlivá vývojová období a popsat podstatné změny, které jsou pro tato období charakteristické.