Cílem předmětu je dosáhnout takových základů všeobecné ruštiny, které umožní studentům porozumět jednoduchým textům a vyjadřovat se ústně i písemně v jednoduchých srozumitelných větách. Kurz je orientován na výuku jazyka ruského na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si osvojí základy mluvnice ruského jazyka.
Jedná se o kurz ruštiny - povinný předmět v prezenční formě bakalářského a magisterského studia na Fakultě managementu a ekonomiky.