Předmět seznamuje studenty se základními pravidly vědecké metodologie a přípravy statistického šetření v kvantitativně pojatém výzkumu s ohledem na specifika výzkumu v sociální práci a ve zdravotnictví. Důraz je kladen na základní metody použitelné při zpracování získaných dat.