Kurz je zaměřen na řízení znalostních pracovníků, kteří spolupracují v interkulturních týmech. Interkulturní manažer je zodpovědný za to, že komunikace mezi spolupracovníky, klienty a dalšími subjekty je jednoznačná, nezatížená vlivem jednotlivých kultur a v důsledku toho vznikajících nedorozumění. Proto manažer musí mít určité vlastnosti a schopnosti, zejména: interkulturní povědomí, pružnost, schopnost využívat různosti kultur a trpělivost.
Kurz je určen především pro posluchače PřF UP. Cílem kurzu je rozvoj dovedností nezbytných pro navázání a udržení úspěšných zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů. Kurz se zaměřuje na vymezení principů řízení lidských zdrojů, dalšími tématy jsou vytváření pracovních míst a jejich analýza, personální plánování, získávání pracovníků, výběr pracovníků, orientace a adaptace přijatých pracovníků a personální marketing a řízení zaměstnavatelské pověsti zejména z hlediska stylu vedení a organizační kultury. Dále se kurz zaměřuje na motivaci pracovního jednání, vyjasňuje rozdíl mezi hodnocením práce a hodnocením pracovníků a také na rozdíl mezi hodnocením pracovníků a odměňováním pracovníků, to vše při zdůraznění vzájemných souvislostí těchto oblastí ŘLZ. Dále je probrána oblast vzdělávání a rozvoje pracovníků, problematika rozmisťování pracovníků, jsou nastíněny různé přístupy k péči o zaměstnance. Pozornost je věnována perspektivám řízení lidského kapitálu.
Obsahem kurzu jsou základy ekonomie, a to jak mikroekonomie, tak makroekonomie, jejichž znalost je nezbytná pro hlubší studium samostatných ekonomických oblastí. Výchozím hlediskem je skutečnost, že ekonomie je projevem lidského chování, které je určeno jistými principy. Kromě teoretického výkladu budou probírány i konkrétní příklady, zaměřené na českou ekonomickou realitu a na sepětí ekonomické teorie a hospodářsko-politické praxe.
Cílem kurzu je zvládnutí statistických výpočtových metod s použitím tabulkového procesoru MS Excel a interpretace získaných výsledkù v praxi. V první části je kurz zaměřen na problematiku jednorozměrné popisné statistiky. V další èásti se kurz orientuje na studium závislosti veličin ve dvourozměrných statistických souborech. Dále se zabývá tématikou časových řad , jejich charakteristikou a vyrovnáváním. Následuje indexní analýza – typy indexů užívané v ekonomické praxi.

Seznámení se základními teoretickými

ístupy pou¾ívanými v oblasti matematické podpory rozhodování a získání schopnosti vyu¾ívat matematických metod vícekriteriálního rozhodování a rozhodování za rizika pøi øe¹ení reálných úloh praxe.
Cílem kurzu je rozvoj dovedností nezbytných pro navázání a udržení úspěšných zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů. Kurz se zaměřuje na vymezení principů řízení lidských zdrojů, dalšími tématy jsou vytváření pracovních míst a jejich analýza, personální plánování, získávání pracovníků, výběr pracovníků, orientace a adaptace přijatých pracovníků a personální marketing a řízení zaměstnavatelské pověsti zejména z hlediska stylu vedení a organizační kultury. Dále se kurz zaměřuje na motivaci pracovního jednání, vyjasňuje rozdíl mezi hodnocením práce a hodnocením pracovníků a také na rozdíl mezi hodnocením pracovníků a odměňováním pracovníků, to vše při zdůraznění vzájemných souvislostí těchto oblastí ŘLZ. Dále je probrána oblast vzdělávání a rozvoje pracovníků, problematika rozmisťování pracovníků, jsou nastíněny různé přístupy k péči o zaměstnance. Pozornost je věnována perspektivám řízení lidského kapitálu.