Cílem předmětu je dosáhnout základní úrovně anglického jazyka (začátečník). Předmět KA2A je koncipován pro studenty kombinovaného studia. Předmět je založen na samostudiu.
Předmět tématicky pokrývá lekce 1-6 učebnice Straightforward Intermediate

- Přítomný čas prostý a průběhový.
- Stavová a dynamická slovesa.
- Podmětné a předmětné otázky.
- Předpřítomný čas a minulý prostý čas.
- Frázová slovesa.
- Modální slovesa vyjadřující povinnosti, svolení a zákaz (present, past).
- Make, let and allow.
- Minulý čas prostý a průběhový.
- Both and neither.
- Předminulý čas prostý.
- Časové spojky.
- Vyjadřování srovnání.
- Přídavná jména a negativní předpony.
- Vyjadřování srovnání pomocí pod. jmen.
- Vyjadřování budoucnosti (future plans, predictions).
- Časové věty a přítomné časy.
- Nepřímé otázky.
Předmět je zaměřen na slovní zásobu a funkční jazyk související s probíranými tématy: Describing people. Travelling. Daily transport. Accommodation. Discussing where you live. Talking about similarities and differences. Advertising. Office activities. On the phone. Planning a holiday.
Dále je probírána slovní zásoba s ohledem na budoucí profesní uplatnění studentů.

Obsah předmětu pokrývá lekce 7-12 učebnice Straightforward Pre-Intermediate: 

- Předpřítomný čas prostý. 
- Předpřítomný čas prostý s výrazy 'already' and 'yet'. 
- Předpovědi ('may, might, will, maybe, probably, certainly''). 
- Složená pod. jm. s číselnými výrazy. 
- Časové věty a přítomný čas. 
- Trpný rod. Forma '-ing' a '-ed'. 
- Trpný rod s vyjádřeným konatelem. 
- Předpřítomný čas prostý ('for, since, gone, been'). 
- Účelový infinitiv. 
- Modální slovesa vyjadřující povinnost. 
- Předložky pohybu. 
- Frázová slovesa. 
- Vztažné věty. 
- Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. 

Předmět je zaměřen na slovní zásobu a funkční jazyk související s probíranými tématy: Describing jobs and talking about your job experiences. Curriculum vitae. Giving advice. Giving instructions. At the box office. Talking about movies. Sport, body and health. At the doctor's. Describing a favourite possession. Describing clothes and appearance. Countries and languages. At a party. 

Předmět pokrývá lekce 7-12 učebnice Straightforward Intermediate: 

- Předpřítomný čas průběhový 
- Frázová sloveso 'live' 
- Hypotetická podmínka. 
- Složená podst. jména 
- Člen a jeho použití.Kvantifikátory. 
- Modální slovesa vyjadřující jistotu (present, past). 
- Slovesné vzorce s infinitivem. Idiomy. 
- Trpný rod. 
- Kauzální slovesa. 
- Make and do. 
- Dovětky. 
- Nepřímá řeč. 
- Nepřímé otázky. 
- Uvozovací slovesa v nepřímé řeči. 

Předmět je zaměřen na slovní zásobu a funkční jazyk související s probíranými tématy: Discussing important life events. Giving Advice. Newspapers. Offers. Law and order. Shopping. Making a complaint. Advantages and disadvantages. Talking about sports and how to play them. Money. Social expressions. 
Dále probírána slovní zásoba s ohledem na budoucí profesní uplatnění studentů.