Kurz určený pro posluchače doktorského studia. Pomáhá rozvíjet všechny aspekty jazyka, aby byl student schopen se plynule zařadit do kurzu Akademického psaní. Předpokládá vstupní jazykovou úroveň A2-B1.

Cílem předmětu je připravit studenty pro práci s textem a psaní odborných textů v angličtině z pohledu jazyka a stylu. První část kurzu se soustředí na osvojení terminologie potřebné v praxi vědeckého pracovníka působícího v dané oblasti a její následné použití v kontextu. Studenti se zdokonalí v práci s autentickými materiály - čtení, porozumění (abstrakce, dedukce, sumarizace, argumentace, apod.). Důraz je kladen na autentičnost, gramatickou správnost a aplikační dovednosti. Druhá část kurzu je zaměřena na psaní odborných textů v praxi vědeckého pracovníka a jejím cílem je seznámit studenty s různými typy textů (od obecného ke konkrétnímu, problém - řešení, popis procesu, komentář k tabulkám/grafům, psaní souhrnu apod.). Obě oblasti (čtení, psaní) jsou navzájem provázané. Třetí část kurzu je cílena na psaní článku do odborného časopisu, na základě vlastního výzkumu studenta. Výsledkem kurzu je kompletní článek ve finální verzi. Důraz je kladen na jazykové a stylistické aspekty, typické rysy jednotlivých sekcí odborného článku.Lektor: Jana Orsavový.