Projekty
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními zásadami vědecké práce ve společenských vědách. Po absolvování kurzu budou studenti schopni naplánovat, realizovat, vyhodnotit a adekvátně interpretovat výsledky společenskovědního výzkumu. Při volbě metodologického přístupu, volbě výzkumných metod, volbě sběru dat i při volbě metod vyhodnocování výsledků budou schopni využívat širokou škálu tradičních, ale i méně obvyklých metod a postupů.
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky psaní diplomových prací a připravit je pro samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost při řešení zvoleného tématu diplomové práce. Studenti si rozšíří znalosti z metodologie pedagogického výzkumu, osvojené v bakalářském studijním programu, naučí se zpracovat a zrealizovat projekt výzkumu, který bude metodologickým východiskem diplomové práce. 

Projekt si klade za cíl nashromáždit a utřídit kritéria kvalitního hodnocení VŠ výuky a použít je k vytvoření nástroje pro studentské hodnocení výuky ve VŠ prostředí u studentů FHS UTB ve Zlíně, průzkum zrealizovat, analyzovat výsledky a poskytnout všem zúčastněným stranám k dalšímu vyhodnocení.

This site is intended for all those working with or teaching children in child-care, preschool, kindergartens, elementary, primary and secondary schools and Special Needs (SEN) plus homeschooling or wherever young children access computers.

Kurz seznamuje studenty se zásadami vědecké práce a s výzkumnými metodami a technikami kvalitativní a kvantitativní metodologie tak, aby byli schopni samostatně připravit, realizovat a zpracovat empirické šetření z oblasti společenských věd. Nabízí postupy při psaní závěrečné (bakalářské, diplomové) práce, uvádí příklady z relizovaných výzkumů a poskytuje základní informace o možnostech správné citace.