Překladatelský seminář II je zaměřen na vlastní překladatelskou práci studentů a jejich kritický rozbor, kde studenti prokáží schopnost prakticky aplikovat obecné teoretické poznatky, které si osvojili v rámci přednášky Úvod do teorie překladu a které navazují na Překladatelský seminář I. Důraz je kladen na práci s texty ve výchozím a cílovém jazyce, zejména na konfrontaci odlišných prostředků jazykových systémů výchozího a cílového jazyka a hledání funkčně ekvivalentních překladatelských řešení. Seminář je zaměřen na problematiku a specifické rysy překladu odborného textu, čemuž tomu podřízen i výběr rozebíraných a překládaných textů.